1 Luku - Yleisiä säännöksiä

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kilta, nimi on OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry, epävirallisesti lyhennettynä Optiem, ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä etujärjestönä opiskeluun, vapaa-aikaan ja ammatillisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa.

3 § Killan toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi:

1. järjestää opintomatkoja jäsenilleen,
2. järjestää juhlia, illanviettoja ja näihin rinnastettavia julkisia tilaisuuksia,
3. harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
4. välittää opintomateriaalia,
5. ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä,
6. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia ja
7. järjestää arpajaisia ja myyjäisiä.

2 Luku - Killan jäsenet

4 § Killan jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Killan varsinaisia jäseniä voivat olla Oulun yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskelevat henkilöt, joiden opinnot johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon sekä henkilöt, jotka ovat edellä mainitun tutkinnon suorittaneet, mutta harjoittavat jatko-opintoja tekniikan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten.

Kannatusjäsenet: Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka killan tukemiseksi suorittaa killan vaalikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäsenet: Kilta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt killan tarkoituksen toteuttamista tai jolle kilta muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

5 § Jäsenmaksut

Killan varsinaisilta jäsenilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, mutta kannatusjäsenmaksut vahvistetaan vuosittain vaalikokouksessa.

6 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua killan järjestämiin yleisiin tilaisuuksiin. Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia hallituksen jäseniksi ovat vain varsinaiset jäsenet. Tällä sääntömuutoksella ei loukata aikaisempien sääntöjen mukaisia jäsenetuuksia.

7 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 § Kurinpito

Hallitus voi kurinpitotoimenpiteenä rajoittaa kerrallaan enintään vuoden määräajaksi killan jäseneltä oikeuden osallistua killan tilaisuuksiin. Killan kokous voi määräajaksi rajata varsinaiselta jäseneltä vaalikelpoisuuden, 3/4 äänten enemmistön päätöksellä. Kurinpitotoimenpiteitä voidaan kohdistaa henkilöön, joka ei nauti hallituksen tai killan kokouksen luottamusta ja on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut kiltaa.

9 § Erottaminen

Killan kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

3 Luku - Killan kokoukset

10 § Vuosikokous

Killan vuosikokous on pidettävä helmikuun 1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana. Vuosikokouksessa:

1. esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä
3. käsitellään muut esille tulevat asiat.

11 § Vaalikokous

Killan vaalikokous on pidettävä lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Vaalikokouksessa:

1. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
2. valitaan rahastonhoitaja ja sihteeri,
3. määritellään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja toimenkuvat,
4. valitaan hallituksen muut jäsenet,
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa,
6. päätetään kannatusjäsenmaksuista,
7. päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta,
8. päätetään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarviosta sekä
9. käsitellään muut esille tulevat asiat.

12 § Ylimääräiset kokoukset

Hallituksen on kutsuttava kilta ylimääräiseen kokoukseen harkintansa mukaan tai kahden viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenen varsinaista jäsentä tai yksi kymmenesosa killan äänioikeutetuista jäsenistä on sitä pyytänyt kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

13 § Kokouskutsu

Killan hallitus kutsuu koolle killan kokouksen. Kutsu killan kokoukseen on toimitettava killan sähköpostilistalle vähintään seitsemän kokousta edeltävän vuorokauden ajan. Kokouskutsu toimitetaan kannatus- ja kunniajäsenille sähköpostitse seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on oltava liitteenä kokouksen asialista. Sääntömääräiset asiat on aina mainittava kokouskutsussa. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava mikäli asialistalla on:

1. tärkeä taloudellinen kysymys,
2. sääntöjen muuttaminen,
3. hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan valitseminen tai erottaminen tai
4. yhdistyksen purkaminen.
5. muu yhdistyslain 23 §:ssä mainittu asia

Äänioikeutetuille on varattava mahdollisuus tutustua kokouksessa esitettäviin asiakirjoihin.

Reaaliaikainen etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäjärjestelyistä on kerrottava kokouskutsussa.

14 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Killan kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.

15 § Asian käsittely

Kaikilla killan jäsenillä on killan kokouksissa puheoikeus, kunniajäsenillä ennen muita. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa läsnäolevista jäsenistä niin haluaa. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä asiassa, joka sääntöjen 13 § tai yhdistyslain 23 § ja 24 § mukaan on mainittava kokouskutsussa.

16 § Kokouksen pöytäkirja

Killan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa. Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

4 Luku - Killan hallitus

17 § Hallitus

Vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä kolmesta yhdeksään muuta jäsentä.

18 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1. valvoa killan etua ja mainetta,
2. toimia killan toimeenpanevana elimenä,
3. huolehtia killan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa juoksevat asiat,
4. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,
5. huolehtia killan edustuksesta,
6. järjestää killan kokoukset ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
7. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
8. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan kauden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuvista,
9. laatia ja esittää toimintakertomus toimikaudestaan vuosikokoukselle,
10. valmistella muut killan kokouksissa käsiteltävät asiat,
11. asettaa tarvittaessa toimikuntia,
12. hyväksyä killan uudet jäsenet kunniajäseniä lukuunottamatta,
13. huolehtia killan toimitilojen viihtyisyydestä ja
14. valvoa sääntöjen noudattamista.

19 § Hallituksen jäsenten tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi, tehtävänä on johtaa killan toimintaa, kutsua hallitus kokouksiin, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä edustaa kiltaa.

Sihteeri tai hänen poissa ollessaan joku hallituksen jäsen pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Sihteeri huolehtii killan kirjeenvaihdosta, arkistosta ja jäsenrekisteristä sekä toimii killan tietosuojavastaavana.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa killan taloutta, kirjanpitoa ja kalustoluetteloa. Rahastonhoitajan tulee tilikauden päätyttyä laatia tilinpäätös hallituksen toimeksiannosta viimeistään helmikuun aikana ja muulloinkin erotessaan tai killan hallituksen sitä vaatiessa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt.

Hallituksen muiden jäsenten tehtävät määrittelee killan kokous.

20 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua vähintään kerran kuukaudessa Oulun yliopiston lukukausien aikana. Kokouskutsu on lähetettävä killan sähköpostilistalle vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Reaaliaikainen etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäjärjestelyistä on kerrottava kokouskutsussa.

5 Luku - Erinäisiä säännöksiä

21 § Killan toimihenkilöt

Tilintarkastajien tehtävänä on

1. valvoa ja tarkastaa killan taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja hallintoa ja
2. toimittaa hallitukselle killan tilien ja taloudenhoidon tarkastuksesta laatimansa kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Hallitus valitsee muut toimihenkilöt ja määrittelee heidän toimenkuvansa.

22 § Killan tili- ja toimikausi

Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

23 § Killan nimenkirjoitusoikeus

Killan nimen kirjoittaa:

1. puheenjohtaja yksin tai
2. rahastonhoitaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

24 § Killan tunnukset

Killan tunnuksia ovat:

1. kokardi,
2. hallituskokardi ja
3. ansiomerkki.

Tunnusten ulkonäöstä, myöntämisestä ja käytöstä määrätään merkkiohjesäännössä.

25 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä, killan kokouksessa.

26 § Killan purkaminen

Killan purkamista koskeva päätös on hyväksyttävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä, killan kokouksessa. Killan purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on killan varat luovutettava toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sen puuttuessa Oulun Teekkariyhdistys r.y.:lle käytettäväksi mikäli mahdollista tuotantotalousteekkareiden opiskelutoiminnan hyväksi.